Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd Futsal Club Kartuzy zaprasza członków na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 27.06.2019 w siedzibie stowarzyszenia (Kartuzy, ul. Kościerska 9B).

Początek obrad:

W I terminie godz. 18.00

W II terminie godz. 18.15

Zgodnie ze Statutem Futsal Club Kartuzy, uchwały Walnego Zebrania odbytego w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowej, Skrutacyjno – Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie Zarządu Futsal Club Kartuzy z działalności za 2018 r., (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Futsal Club Kartuzy za 2018r.
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
– zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Futsal Club Kartuzy
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego
– zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej
– przyjęcie planu pracy Futsal Club Kartuzy na 2019r.
10. Zakończenie obrad.